:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs : Communities of Practices
วัน เวลา ส่ง 08 เม.ย. 256411:13:39
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว 4671 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1