:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ย. 256419:00:02
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว13624
เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.)
ครั้งที่ 10/2564
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
14. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
15. นายอำเภอศรีบุญเรือง
16. นายอำเภอนากลาง
17. นายอำเภอโนนสัง
18. นายอำเภอนาวัง
19. นายอำเภอสุวรรณคูหา


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1