:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหร
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ย. 256419:11:41
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ 13626
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2