:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งปรับปรุง แก้ไขโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วัน เวลา ส่ง 28 ก.ย. 256409:27:03
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 13630
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
9. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
10. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11. สำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
12. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
13. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
20. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
21. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
23. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
24. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
25. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
26. สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
27. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
28. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1