:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
วัน เวลา ส่ง 28 ก.ย. 256411:18:27
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว 13699
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
13. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1