:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดตรวจสอบและแก้ไขสถานะความพร้อมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่
วัน เวลา ส่ง 28 ก.ย. 256414:54:38
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว13700
เรียน : 1. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
3. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ 9
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
9. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2