:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 28 ก.ย. 256415:12:29
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว13734 ลว 28 ก.ย. 64
1. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
18. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
19. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
26. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
27. นายอำเภอทุกอำเภอ
28. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
29. รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
31. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
34. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู
35. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2