:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
วัน เวลา ส่ง 28 ก.ย. 256416:39:02
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0003/ว 1120 ลงวันที่ 28 ก.ย.64
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1