:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Applicatio
วัน เวลา ส่ง 29 ก.ย. 256409:12:23
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ ว558
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศูสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1