:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การระบาดระลอ
วัน เวลา ส่ง 30 ก.ย. 256415:53:46
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 13900
**แจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 22/2564** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1