:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
วัน เวลา ส่ง 04 ต.ค. 256416:25:43
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0003/ว1138 ลงท.4 ต.ค. 64

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
4. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
9. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สำนักงานพัฒนาฝึมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
15. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
16. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
18. โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
20. งบจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2