:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256414:03:32
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว 14198

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
13. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1