:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณ
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256416:01:30
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ ทส 1643.39/ว13497 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
1.ปลัดจังหวัด
2.ท้องถิ่นจังหวัด
3.ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
5.ผอ.ทสจ.นภ.

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1