:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256420:12:37
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว 14200
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
14. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
17. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
21. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1