:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับมอบโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ.
วัน เวลา ส่ง 06 ต.ค. 256413:16:04
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224 นภ.นภ/ว585
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4