:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การบันทึกและรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR ประจำไตรมาสที่ 4)
วัน เวลา ส่ง 06 ต.ค. 256414:09:07
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว14237
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
14. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
16. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
18. ที่ทำการปกครองนากลาง
19 ที่ทำการปกครองนาวัง
20. ที่ทำการปกครองศรีบุญเรือง
21. ที่ทำการปกครองโนนสัง
22. ที่ทำการปกครองสุวรรณคูหา


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3