:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัน เวลา ส่ง 06 ต.ค. 256414:37:50
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว14274
เรื่อง การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน 1. รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท.)
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
10. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู/อว.ส่วนหน้า จังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3