:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256409:30:49
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ด่วนที่สุด นภ 0017.5/ว 14360 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1