:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256409:41:44
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 14302
เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
9. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
18. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3