:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ใ
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256417:09:17
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว 14405
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2