:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดการบันทึกและรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR ประจำไตรมาสที่ 4)
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256414:01:55
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว14469
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2