:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256416:43:23
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0003/1232 ลงวันที่ 11 ต.ค.64
ห้วหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1