:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
วัน เวลา ส่ง 12 ต.ค. 256414:20:41
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว 14544
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1