:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดการขออนุมัติโครงการแผนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วัน เวลา ส่ง 12 ต.ค. 256415:08:25
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/14545
เรียน
1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
10. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1