:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2564
วัน เวลา ส่ง 12 ต.ค. 256415:47:37
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ 0017.5/ว 1450 ลว 12 ต.ค.64
1.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
8.นายอำเภอโนนสัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4