:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565
วัน เวลา ส่ง 09 มิ.ย. 256514:14:09
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว 7059
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3