:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การส่งเสริมเเละต่อยอดการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยผาวังให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256510:49:54
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 6934
การส่งเสริมเเละต่อยอดการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยผาวังให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายอำเภอนาวัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1