:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งสรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256511:10:07
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/7180
1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
7. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
10. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2