:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบู
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256513:10:34
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/; 7022
1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
11. นายอำเภอ ทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1