:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในร
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256510:11:46
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ 0019/ว6722 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่
5.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
10.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
11.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
13.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15.จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู
16.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
17.ผู้จัดการธนาคารออมสิน
18.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
19.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
20.นายอำเภอ ทุกอำเภอ
21.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
22.ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
23.ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
24.นายจักรพงษ์ โสนะแสง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
25.นายเวิน บุญถนัด ผู้แทนภาคประชาชน


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1