:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้องทั้งหมดใน
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256510:26:33
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 7061
เรื่อง ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้องทั้งหมดในจังหวัด
เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1