:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256514:35:39
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 7267
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
ห้วหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1