:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2565
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256515:53:49
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว274
เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1