:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256516:49:26
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 7222
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสุวิทย์ จันทร์หวร)
2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
6.นายอำเภอโนนสัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1