:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)
วัน เวลา ส่ง 15 มิ.ย. 256515:01:57
จาก สนง.สถิติจังหวัด
ที่ นภ0013/ว7686
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
7.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
9.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
10.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1