:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ครั้งที่ 3/2565
วัน เวลา ส่ง 20 มิ.ย. 256512:09:56
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว289
เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2