:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ
วัน เวลา ส่ง 23 มิ.ย. 256509:06:56
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว294
เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1