:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 23 มิ.ย. 256510:45:23
จาก กอ.รมน.จ.นภ.
ที่ นร 5117.16/375
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ท)
๔. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๒๘
๑๑. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
๒๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๒๙. นายอำเภอนากลาง
๓๐. นายอำเภอศรีบุญเรือง
๓๑. นายอำเภอสุวรรณคูหา
๓๒. นายอำเภอนาวัง
๓๓. นายอำเภอโนนสัง
๓๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๕. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๖. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
๓๘. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
๓๙. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๐. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1